Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne atramentowe - kryteria wyboru

Metodologia

W serwisie TopTen prezentujemy najbardziej efektywne energetycznie atramentowe drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne dostępne na polskim rynku, drukujące na standardowo używanym rozmiarze papieru (A4 i A3).

Kryteria techniczne

Urządzenia prezentowane na stronie www.topten.info.pl spełniają następujące wymagania:

 • są aktualnie dostępne na polskim rynku;
 • istnieje możliwość druku na papierze pochodzącym z recyklingu;
 • mają Single Ink technology (kadridże mogą być wymieniane pojedynczo);
 • są zgodne ze standardem Energy Star lub innym równoważnym;
 • zużywają maksymalnie 1,5W energii w trybie gotowości (sleep mode).

Źródło danych

 • deklaracje producentów,
 • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie,
 • dane dostępne na stronie internetowej www.topten.eu oraz na stronach poszczególnych krajów biorących udział w projekcie.

Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle rocznych kosztów energii (zł/rok). Kolejność rankingu wedle innego kryterium jest możliwa do zmiany, po kliknięciu w nagłówki tabeli.

Słowniczek

Roczne koszty energii, zł/rok, założenia:

 • drukarki i urządzenia wielofunkcyjne: 24 godziny w trybie gotowości (sleep mode);
 • przyjęto koszt 1 kWh na poziomie 0,60 zł;
 • koszt cyklu żywotności dla urządzenia przyjęto na poziomie 5 lat, a stopę dyskonta na poziomie 5%.

Należy przy tym pamiętać, iż faktyczne roczne koszty zużycia energii zależą w dużej mierze od indywidualnych przyzwyczajeń użytkownika.

Prędkość drukowania (czarno-białe, kolorowe) w ilości stron na minutę
Maksymalna prędkość drukowania stron (A4) na minutę, mierzona zgodnie ze standardem ISO/IEC 24734

Koszt cyklu żywotności
Są to koszty ponoszone od momentu zakupu do utylizacji urządzenia. Koszt cyklu żywotności dla drukarek przyjęto na poziomie 5 lat, a stopę dyskonta na poziomie 6%.

Tryb wyłączenia (power off), W
Pobór mocy, w przypadku gdy urządzenie jest wyłączone, ale nadal jest podłączone do źródła zasilania

Tryb gotowości (power sleep), W
Tryb gotowości jest trybem najniższego poboru mocy, który może być automatycznie osiągany przez urządzenie bez jego wyłączania (definicja Energy Star).

Funkcje urządzenia
K = Kopiarka, D = Drukarka, S = Skaner, F = Fax

Rozmiar papieru
Maksymalny rozmiar papieru

Drukowanie dwustronne
Możliwość drukowania na obu stronach arkusza papieru

Tak = funkcja jest standardowo dostępna
Nie = urządzenie nie ma dostępnej funkcji dwustronnego druku
Opcjonalnie = funkcja może być dostępna, urządzenie jest w wyższej cenie

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

 • Blue Angel, Berlin (Niemcy): Biurowe urządzenia drukujące (kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia biurowe, drukarki, urządzenia drukujące; RAL-UZ 122), papier z recyklingu (RAL-UZ 14) [ang].
 • Energy Star : Labelling for Energy Efficient Office Equipment. Informacje ze Stanów Zjednoczonych [ang].
 • Energy Star Program Requirements for Imaging Equipment (V. 2.0) (pdf) [ang].
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 642/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów
 • TCO Sztokholm (Szwecja)

Publikacje

Linki

 • Coolproducts jest źródłem informacji nt. postępu prac związanych w dyrektywą Ecodesign

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

03/2018 opracowanie FEWE

Powiązane produkty