Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe – kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej energooszczędne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń dostępne na polskim rynku. Na liście prezentowane są modele na pellety drzewne lub drewno opałowe, lub na oba rodzaje paliwa.

Należy tu podkreślić, że kotły na drewno (czyli kotły centralnego ogrzewania na paliwo stałe) nie znajdują się na tej liście. Prezentowane są one w kategorii kotły.

Kryteria techniczne

Wszystkie miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe prezentowane na Topten.info.pl spełniają następujące wymagania energetyczne oraz emisyjne:

Ogrzewacze na pellety drzewne

Ogrzewacze na drewno opałowe

Klasa energetyczna

A+

A+

Emisja pyłu [mg/m3]

20

40

Emisja CO [mg/m3], przy obciążeniu nominalnym

300

1500

Emisja C org [mg/m3], przy obciążeniu nominalnym

60

120

Emisja NOx [mg/m3]

200

200

i spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Regulacje prawne

Etykietowanie energetyczne

Wszystkie prezentowane urządzenia są oznakowane etykietą energetyczną zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/1186 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.

Dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń etykiety energetyczne są obowiązkowe od 1 stycznia 2018 r., klasyfikując je w skali od A ++ (najbardziej energooszczędna) do G (najmniej energooszczędna).

Etykieta zawiera informacje takie jak: producent, model, klasa efektywności energetycznej, bezpośrednia i - w stosownych przypadkach (z przenoszeniem ciepła do cieczy) - pośrednia moc cieplna w kW.

Etykieta energetyczna jest obowiązkowa dla urządzeń o mocy znamionowej do 50 kW.

Ekoprojektowanie

Wymagania dotyczące ekoprojektu określa Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Przepisy dotyczące ekoprojektu obowiązują dla urządzeń o mocy znamionowej do 50 kW. Minimalne wymagania staną się prawnie wiążące z dniem 1 stycznia 2022 r. i zostały określone dla następujących kryteriów:

 • efektywność energetyczna (kryterium to sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń)
 • emisja cząstek stałych
 • emisja organicznych związków gazowych (OGC)
 • emisja tlenku węgla (CO)
 • emisja tlenków azotu (NOx).

Ponadto, od 1 stycznia 2022 r., obowiązkowe będzie dostarczenie karty produktu z dodatkowymi informacjami.

Źródło danych

 • Deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu)
 • Dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie
 • Dane prezentowane na stronie www.topten.eu

Produkty są uszeregowane według wskaźnika efektywności energetycznej (EEI). Kolejność prezentacji można zmienić klikając w „Sortuj według”.

Słowniczek

Bezpośrednia moc cieplna, kW

Oznacza moc cieplną produktu uzyskiwaną w wyniku promieniowania i konwekcji ciepła, emitowaną przez sam produkt lub z produktu do powietrza, z wyłączeniem mocy cieplnej produktu przenoszonej do cieczy będącej nośnikiem ciepła (patrz Pośrednia moc cieplna).

Emisje pyłu / CO / Corg / NOx, mg / Nm3

Określa cząstki stałe / tlenek węgla / węgiel organiczny / tlenki azotu w powietrzu wywiewanym przy nominalnym obciążeniu urządzenia.

Klasa energetyczna

Określa aktualną etykietę zgodnie z rozporządzeniem 2015/1186 w zakresie od A ++ do G. Na liście Topten prezentowane są modele mające co najmniej klasę A+.

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń

Prezentowane miejscowe ogrzewacze pomieszczeń to wszystkie urządzenia grzewcze, które nie znajdują się w piwnicy (które muszą być podłączone do centralnego systemu dystrybucji ciepła), co oznacza wszystkie ogrzewacze, które można znaleźć w salonie, zaprojektowane tak, aby dobrze wyglądały i zapewniały przytulną atmosferę. Niektóre z tych urządzeń mają możliwość podłączenia do centralnego systemu ogrzewania.

Nominalna moc cieplna, kW

Oznacza moc cieplną miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe, obejmującą zarówno bezpośrednią moc cieplną, jak i pośrednią moc cieplną (o ile dotyczy) podczas pracy przy ustawieniu maksymalnej, określonej przez producenta mocy cieplnej, która może być utrzymywana przez dłuższy czas.

Pośrednia moc cieplna, kW

Oznacza moc cieplną produktu przenoszoną do cieczy będącej nośnikiem ciepła w tym samym procesie wytwarzania ciepła, który dostarcza bezpośredniej mocy cieplnej produktu.

Rodzaj paliwa

Określa paliwo, które może być użyte w miejscowym ogrzewaczy pomieszczeń – pelety, drewno opałowe lub oba rodzaje.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, %

Oznacza stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń zapewniane przez miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania.

Wskaźnik efektywności energetycznej, %

Określa wydajność przy obciążeniu znamionowym, np. 107. Im wyższa wartość EEI, tym bardziej wydajny jest ogrzewacz.

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą przy obciążeniu nominalnym, %

Określa dodatkowe zapotrzebowanie na energię dla dodatkowych procesów (takich jak załadunek, wentylacja, kontrola przepływu powietrza itp.).

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

Ekoprojektowanie

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1186 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

Etykietowanie energetyczne

Linki

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

07/2020, oprac. FEWE

Powiązane produkty

 • RIKA IMPOSA
  RIKA IMPOSA
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 10
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 110
 • RIKA ROCO
  RIKA ROCO
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 9
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 122
 • RIKA IMPERA XL
  RIKA IMPERA XL
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 8
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 122
 • RIKA REVO
  RIKA REVO
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 9
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 123
 • Haas+Sohn Pelletto 417.08-C
  Haas+Sohn Pelletto 417.08-C
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 8
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 126