Kotły grzewcze na paliwa stałe - kryteria wyboru

Metodologia

Portal internetowy www.topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie kotły grzewcze małej mocy dostępne na polskim rynku i przeznaczone do domów jednorodzinnych.

Prezentowane kotły grzewcze stanowią urządzenia o mocy o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW będące źródłem ciepła centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. Kotły zostały wyselekcjonowane w ramach konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019”.

Lista TOPTEN w kategorii „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy cieplnej do 500 kW” zawiera następujące podkategorie:

  • kotły zasilane automatycznie stałym paliwem kopalnym, węglem,
  • kotły zasilane automatycznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego,
  • kotły zasilane ręcznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego.

Za podstawę tworzenia rankingu Topten kotłów opalanych paliwami stałymi, przyjęto aktualnie obowiązującą normę PN EN 303-5:2012 oraz Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Będzie ono obowiązywać od 2020 roku dla wszystkich kotłów na paliwa stałe o nominalnej mocy cieplnej do 500kW wprowadzanych na rynek. Prezentowane kotły Topten już spełniają te kryteria.

Na portalu www.kotlyna5.pl została także opublikowana lista kotłów opalanych paliwami stałymi - węglem i stałymi biopaliwami pochodzenia drzewnego spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012. Lista tych kotłów będzie uzupełniana systematycznie.

Źródło informacji

  • Informacje o produktach z katalogów producentów urządzeń.
  • Informacja o produktach przesłane przez producentów w ramach konkursu - karta zgłoszenia.

Kryteria wyboru

Wybór produktów TOPTEN oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z "Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe". Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sprawność energetyczną oraz emisję substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity.

Słowniczek

Moc nominalna, kW - wartość podawana przez producentów kotłów. Jest to wartość przy której urządzenie pracuje prawidłowo, z pełną sprawnością (kotły konwencjonalne) i zgodnie z zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia.

Sprawność kotła, % - jest to sprawność energetyczna ogrzewania pomieszczeń.

Rodzaj paliwa - rodzaj paliwa spalanego w kotle. Najczęściej stosowane rodzaje paliw w kotłach grzewczych: gaz ziemny, gaz LPG, węgiel, olej opałowy.

Emisja zanieczyszczeń - odniesiona do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar, o zawartości 10%O2.

Dodatkowe informacje

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl

10/2019, opracowanie: FEWE, PIE

Powiązane produkty