Pompy ciepła - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej energooszczędne pompy ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń dostępne na polskim rynku. Na liście prezentowane są pompy ciepła typu:

 • solanka-woda
 • woda-woda
 • powietrze-woda.

Kryteria techniczne

Wszystkie pompy ciepła prezentowane na Topten.info.pl spełniają następujące kryteria:

1. Współczynnik efektywności (COP) powinien wynosić:

 • Pompy ciepła solanka- woda: co najmniej 4,6 (dla B0/W35-30)
 • Pompy ciepła woda-woda: co najmniej 5,7 (dla W10/W35-30)
 • Pompy ciepła powietrze-woda: co najmniej 3,6 (dla A2/W35-30)

2. Jeśli pompa ciepła może też służyć do podgrzewania ciepłej wody użytkowej COP powinien wynosić:

 • Pompy ciepła solanka-woda: co najmniej 2,5 (dla B0/W55)
 • Pompy ciepła typu woda-woda: co najmniej 3,3 (dla W10/W55)
 • Pompy ciepła powietrze-woda: co najmniej 1,8 dla A-7/W55 i co najmniej 2,6 dla A7 / W55

3. Wszystkie modele powinny posiadać znak jakości EHPA-Q.

4. Wszystkie modele powinny być produktami seryjnymi (bez prototypów, bez zdarzeń jednorazowych).

5. Dane odpowiadają wynikom testów zgodnych z normą EN 14511, prowadzonych w akredytowanym laboratorium.

Źródło danych

 • Deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu)
 • Dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie
 • Dane prezentowane na stronie www.topten.eu

Warunki selekcji

Produkty są uszeregowane według wskaźnika efektywności energetycznej (EEI). Kolejność prezentacji można zmienić klikając w „Sortuj według”.

Słowniczek

Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP)

Wskaźnik ten wskazuje jaki jest wpływ danego czynnika chłodniczego na warstwę ozonową. Został on odniesiony do trichlorofluorometanu (CFC-11, freon-11). ODP odnosi się do „Podręcznika protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, wydanie XII, załączniki A, B, C i F”.

Wskaźnik efektywności energetycznej cieplnej (COP)

Jest to współczynnik ukazujący jak bardzo wydajna jest pompa ciepła i pokazuje stosunek ilości wykorzystanego ciepła pozyskanego ze środowiska [W] do ilości zużytej energii elektrycznej [W].

Współczynnik COP wskazuje, w jakim stopniu urządzenie grzewcze wykorzystuje ciepło pozyskane ze środowiska naturalnego w stosunku do zużytej energii elektrycznej. Im wyższy współczynnik, tym bardziej wydajne jest urządzenie, tzn. tym więcej ciepła wytwarza przy zużyciu tej samej ilości energii elektrycznej. COP wyliczany jest wedle normy PN-EN 14511.

Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej cieplnej (SCOP)

Ogólny wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia, reprezentatywny dla całego sezonu grzewczego. Obliczony jest jako referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło podzielone przez roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania.

Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)

Oznacza on szacunkową miarę jako mocno wpływa 1 kg czynnika chłodniczego stosowanego w cyklu sprężania pary na tworzenie się efektu cieplarnianego. Jest on wyrażony w kg ekwiwalentu CO2 w horyzoncie 100 lat.

Znak jakości EHPA-Q

Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q obowiązuje w 13 krajach. Do Polski została wprowadzona w 2015 r. Etykieta ta daje konsumentom gwarancję zakupu produktu wysokiej jakości, o potwierdzonych parametrach technicznych, ale również daje pełną gwarancję przez 2 lata i dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat.

Produkty, które otrzymają tę etykietę, przechodzą testy zgodnie z międzynarodową normą EN14511 (pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń) i EN16147 (standard dla pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej).

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

Ekoprojektowanie

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej

Etykietowanie energetyczne

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne

Linki

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

07/2020, oprac. FEWE

Powiązane produkty