Pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej energooszczędne pompy ciepła (powietrze-woda) do przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostępne na polskim rynku. Na liście prezentowane są modele zasilane energią elektryczną.

Kryteria techniczne

Urządzenia prezentowane na Topten.info.pl muszą osiągnąć minimalny wskaźnik efektywności COP zgodnie z normą europejską EN 16147. COP jest miarą wydajności pompa ciepła i pokazuje stosunek użytecznej mocy cieplnej (jako ciepłej wody) do zużycia energii elektrycznej.

Urządzenia wymienione na stronie Topten.info.pl spełniają następujące kryteria:

1. Wskaźnik efektywności COP wynosi co najmniej:

 • Temperatura powietrza 15°C: ≥ 2,9
 • Temperatura powietrza 7°C: ≥ 2,9
 • Temperatura powietrza 20°C: ≥ 3,2

2. Zużycie energii musi być mierzone zgodnie z normą EN 16147:2011 (standard pomiaru dla jednostek ciepłej wody użytkowej)

Źródło danych

 • Deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu)
 • Dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie
 • Dane prezentowane na stronie www.topten.eu

Warunki selekcji

Produkty są uszeregowane według wskaźnika efektywności energetycznej cieplnej (COP). Kolejność prezentacji można zmienić klikając w „Sortuj według”.

Słowniczek

Wskaźnik efektywności energetycznej cieplnej (COP)

Jest to współczynnik ukazujący jak bardzo wydajna jest pompa ciepła i pokazuje stosunek ilości wykorzystanego ciepła pozyskanego ze środowiska [W] do ilości zużytej energii elektrycznej [W].

Współczynnik COP wskazuje, w jakim stopniu urządzenie grzewcze wykorzystuje ciepło pozyskane ze środowiska naturalnego w stosunku do zużytej energii elektrycznej. Im wyższy współczynnik, tym bardziej wydajne jest urządzenie, tzn. tym więcej ciepła wytwarza przy zużyciu tej samej ilości energii elektrycznej.

W wielu katalogach wskaźnik efektywności COP jest powiązany z rodzajem powietrza wejściowego:

 • Powietrze wentylacyjne wywiewane: standard A20/W55 (powietrze ma temperaturę 20°C, a woda jest podgrzewana do 55°C)
 • Powietrze mieszane: standard A15/W55
 • Powietrze zewnętrzne: standard A7/W55.

Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)

Oznacza on szacunkową miarę jako mocno wpływa 1 kg czynnika chłodniczego stosowanego w cyklu sprężania pary na tworzenie się efektu cieplarnianego. Jest on wyrażony w kg ekwiwalentu CO2 w horyzoncie 100 lat.

Znak jakości EHPA-Q

Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q obowiązuje w 13 krajach. Do Polski została wprowadzona w 2015 r. Etykieta ta daje konsumentom gwarancję zakupu produktu wysokiej jakości, o potwierdzonych parametrach technicznych, ale również daje pełną gwarancję przez 2 lata i dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat.

Produkty, które otrzymają tę etykietę, przechodzą testy zgodnie z międzynarodową normą EN14511 (pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń) i EN16147 (standard dla pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej).

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

Ekoprojektowanie

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej

Etykietowanie energetyczne

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne

Linki

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

07/2020, oprac. FEWE

Powiązane produkty