Pompy obiegowe - kryteria wyboru

Metodologia

Portal internetowy www.topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie pompy cyrkulacyjne dostępne na polskim rynku i przeznaczone do systemów grzewczych. Podstawowym kryterium wyboru pomp jest współczynnik efektywności energetycznej EEI.

Kryteria wyboru

Prezentowane pompy cyrkulacyjne muszą spełniać wymagania dyrektywy EuP (Rozporządzenie nr 641/2009, Rozporządzenie nr 622/2012), która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Od 1 stycznia 2013, stara klasyfikacja dzieląca pompy na klasy od A do G, została zastąpiona przez nową klasyfikację opartą o wskaźnik efektywności energetycznej (EEI). Obecnie, tylko najlepsze pompy obiegowe klasy A spełniają nowe wymagania. Od 1 sierpnia 2015 współczynnik efektywności energetycznej (EEI) dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących sprzedawanych na rynku nie może przekracza 0,23.

Wszystkie prezentowane na stronie pompy cyrkulacyjne mają wskaźnik efektywności energetycznej równy lub niższy niż 0,18.

Źródło danych

Podstawowym źródłem informacji charakterystycznych wielkości prezentowanych produktów są informacje o produktach z katalogów producentów urządzeń.

Warunki selekcji

Produkty są klasyfikowane ze względu na wskaźnik efektywności energetycznej EEI.

Słowniczek

Marka i model
Marka i nazwa modelu są linkiem do strony producenta.

Wskaźnik efektywności energetycznej EEI
Parametr obliczony na podstawie danych wsadowych wg metodologii obliczania współczynnika efektywności energetycznej EEI. Im mniejszy EEI, tym mniej energii elektrycznej zużywa pompa i tym lepsza klasyfikacja energetyczna.

Wydajność pompy
Przepływ przy maksymalnej mocy hydraulicznej (gdzie Q * H jest maksymalna, według rozporządzenia UE nr 641/2009). Przepływ jest podstawowym kryterium wymiarowania pompy. Wydajność pompy wyrażony jest w jednostkach [m3/h]. Dobrze izolowane domy jednorodzinne wymagają mniej niż 0,5 [m3/h]. Instalacje w domy o gorszych parametrach izolacyjnych wymagają około 1 do 2 [m3/h].

Wysokość podnoszenia wody
Wysokość podnoszenia słupa wody pompy przy maksymalnej mocy hydraulicznej (gdzie Q * H jest maksymalna, według rozporządzenia UE nr 641/2009) wyrażona w jednostkach [m].

Moc maksymalna, minimalna
Moc maksymalna pompy wyrażona w jednostkach [W]

Dodatkowe informacje

  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 622/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami
  • Europump Energy-Label, Classification scheme: www.europump.org > Ecopump > Circulators labeling commitment

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

opracowano FEWE, 09/2020

Powiązane produkty