Pompy obiegowe - kryteria wyboru

Metodologia

Portal internetowy www.topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie pompy cyrkulacyjne dostępne na polskim rynku i przeznaczone do systemów grzewczych. Podstawowym kryterium wyboru pomp jest współczynnik efektywności energetycznej EEI.

Kryteria wyboru

Prezentowane pompy cyrkulacyjne muszą spełniać wymagania dyrektywy EuP (Rozporządzenie nr 641/2009, Rozporządzenie nr 622/2012), która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Od 1 stycznia 2013, stara klasyfikacja dzieląca pompy na klasy od A do G, została zastąpiona przez nową klasyfikację opartą o wskaźnik efektywności energetycznej (EEI). Obecnie, tylko najlepsze pompy obiegowe klasy A spełniają nowe wymagania. Od 1 sierpnia 2015 współczynnik efektywności energetycznej (EEI) dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących sprzedawanych na rynku nie może przekracza 0,23.

Wszystkie prezentowane na stronie pompy cyrkulacyjne, stanowią pompy cyrkulacyjne centralnego systemu grzewczego oraz pompy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej. Ze względu na wydajność pompy cyrkulacyjne zostały podzielone na dwie grupy:

 • pompy o wydajności do 3 m3/h
 • pompy o wydajności powyżej 3 m3/h

Źródło danych

Podstawowym źródłem informacji charakterystycznych wielkości prezentowanych produktów są informacje o produktach z katalogów producentów urządzeń.

Warunki selekcji

Produkty są klasyfikowane ze względu na wskaźnik efektywności energetycznej.

Słowniczek

Marka i model
Marka i nazwa modelu są linkiem do strony producenta.

Wskaźnik efektywności energetycznej EEI
Parametr obliczony na podstawie danych wsadowych wg metodologii obliczania współczynnika efektywności energetycznej EEI. Im mniejszy EEI, tym mniej energii elektrycznej zużywa pompa i tym lepsza klasyfikacja energetyczna.

Wydajność pompy
Przepływ przy maksymalnej mocy hydraulicznej (gdzie Q * H jest maksymalna, według rozporządzenia UE nr 641/2009). Przepływ jest podstawowym kryterium wymiarowania pompy. Wydajność pompy wyrażony jest w jednostkach [m3/h]. Dobrze izolowane domy jednorodzinne wymagają mniej niż 0,5 [m3/h]. Instalacje w domy o gorszych parametrach izolacyjnych wymagają około 1 do 2 [m3/h].

Wysokość podnoszenia wody
Wysokość podnoszenia słupa wody pompy przy maksymalnej mocy hydraulicznej (gdzie Q * H jest maksymalna, według rozporządzenia UE nr 641/2009) wyrażona w jednostkach [m].

Moc maksymalna
Moc maksymalna pompy wyrażona w jednostkach [W]

Roczne zużycie energii elektrycznej
Pobór mocy pomp mierzony jest w czterech różnych punktach pracy zgodnie z profilem obciążenia. Ustalone pobory mocy w czterech punktach pracy są uśredniane po udziale czasu z profilu obciążenia według rozporządzenia 641/2009. Tak wyliczony średni pobór mocy pompy został pomnożony przez roczny czas eksploatacji urządzenia (5000h). Roczne zużycie energii elektrycznej przez pompę cyrkulacyjną zostało podane w jednostkach [kWh/rok]

Roczna oszczędność energii elektrycznej
Oszczędność energii elektrycznej zostało obliczone poprzez porównanie zużycia energii przez energooszczędną pompę cyrkulacyjną spełniającą wymagania EuP (wskaźnik efektywności energetycznej ≤0,27 do odpowiednio typowego poboru mocy porównywalnych nieefektywnych energetycznie pomp cyrkulacyjnych z taką samą mocą hydrauliczną lecz o wskaźniku EEI=0.80. Roczne oszczędności energii elektrycznej przez pompę cyrkulacyjną zostało podane w jednostkach [kWh/rok].

Oszczędności kosztów energii
W obliczeniach przyjęto jednostkowy koszt energii elektrycznej wynoszący 0,60 zł/kWh. Oszczędności kosztów energii uzyskano mnożąc koszt energii.

Dodatkowe informacje

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 622/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami
 • Europump Energy-Label, Classification scheme: www.europump.org > Ecopump > Circulators labeling commitment

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

opracowano FEWE, 02/2018

Powiązane produkty

 • Wilo Yonos Pico 25/1-6
  Wilo Yonos Pico 25/1-6
  • Średnia moc pompy (W): 17.5
  • Energia (kWh / rok): 87.5
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.18
  • Moc nominalna (W): 40
 • Grundfos ALPHA 2 L 25-60
  Grundfos ALPHA 2 L 25-60
  • Średnia moc pompy (W): 14.8
  • Energia (kWh / rok): 74
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.16
  • Moc nominalna (W): 34
 • Biral AX13
  Biral AX13
  • Średnia moc pompy (W): 20.7
  • Energia (kWh / rok): 115.6
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.23
  • Moc nominalna (W): 50
 • HALM HEP 15-6.0 E 180
  HALM HEP 15-6.0 E 180
  • Średnia moc pompy (W): 20.3
  • Energia (kWh / rok): 101.5
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.21
  • Moc nominalna (W): 50
 • WITA Delta HE 55
  WITA Delta HE 55
  • Średnia moc pompy (W): 16.2
  • Energia (kWh / rok): 80.8
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.2
  • Moc nominalna (W): 38