IV edycja konkursu TOPTEN Najlepsze urządzenia grzewcze małej mocy 2011

Europejska Inicjatywa EuroTOPTEN została stworzona celem wyboru najbardziej efektywnych energetycznie produktów w różnych kategoriach. W Polsce realizacją programu zajmuje się Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE).

Projekt ma zachęcać konsumentów do wyboru efektywnych energetycznie produktów (świadomość kupujących), w tym detalistów i organizatorów dużych zakupów, oraz do tworzenia międzynarodowej presji na producentów do wytwarzania bardziej efektywnych urządzeń w swojej ofercie rynkowej. Jednym z elementów projektu jest prowadzenie efektywnie funkcjonujących stron internetowych TOPTEN, przedstawiających listy najbardziej efektywnych urządzeń, w tym kotłów małej mocy instalowanych w indywidualnym i komunalnym budownictwie. Celem jest osiągnięcie takiego poziomu efektów, by pomóc w transformacji rynku na rzecz większego udziału w zakupach efektywnych energetycznie i ekologicznie „bezpiecznych” urządzeń. Serwis TOPTEN wspomaga także w wyborze stosujących kryteria środowiskowe w ramach Zielonych Zamówień Publicznych.

Lista TOPTEN urządzeń grzewczych

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na zlecenie Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach opracował zasady opracowania rankingu urządzeń grzewczych małej mocy, opublikowane na stronie internetowej www.topten.info.pl. Konkursem objęte są produkty spełniające następujące warunki:

  • zgłaszany produkt powinien być dopuszczony do legalnego obrotu w handlu na terytorium Polski,
  • zgłaszany produkt powinien być kotłem opalanym: biomasą, węglem, gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim (z wyłączeniem kotłów olejowych kondensacyjnych) o mocy nominalnej nie większej niż 50 kW,
  • produkt musi mieć świadectwo atestacji wydane przez jedno z akredytowanych laboratoriów certyfikujących tego typu urządzenia, w przypadku typoszeregu urządzeń zgłaszany powinien być jeden produkt, pełniący rolę reprezentanta typoszeregu.

Kryterium porównania kotłów jest wskaźnik, ujmujący w sobie zarówno sprawność energetyczną kotła, jak i emisję substancji szkodliwych, takich jak CO, NOx oraz pył całkowity. Szczegółowe zasady dostępne są na stronie internetowej projektu www.topten.info.pl. Kotły, które znajdą się na liście 10 najlepszych produktów w każdej z podkategorii będą mogły się posługiwać poniższym znakiem (na podstawie odrębnej umowy)

Jak przystąpić do projektu?

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę o mocy do 50 kW, dostępnych na krajowym rynku. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez uczestnika Karty zgłoszeniowej produktu (kotła) wraz z wymaganymi załącznikami. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice, z dopiskiem Konkurs TOPTEN.

Na podstawie tych dokumentów pracownicy Instytutu dokonają niezbędnych obliczeń po czym opublikują ranking na stronie projektu. Aktualizacja rankingu odbywać się będzie okresowo.

W przypadku braków stwierdzonych w dokumentacji producenci powiadomieni zostaną pocztą elektroniczną o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Produkt można w każdej chwili wycofać z rankingu, co wymaga przesłania pocztą rejestrowaną pisemnej rezygnacji.

Na zgłoszenia konkursowe do czwartej edycji czekamy do 30 kwietnia 2011 r.

Polecane produkty