V edycja konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016

To już piąta edycja konkursu dla producentów kotłów. Obecna odbywa się pod nazwą „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016”.

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy).

Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Polską Izbę Ekologii (PIE). Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:

 • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ITC P. Śl.),
 • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa (IOŚ PIB),
 • Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa (IEO),
 • oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska (DAEiŚ).

UWAGA! Termin składania wniosków został przedłużony do 23.09.2016 r. (piątek).

Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów (FEWE i PIE) i współorganizatorów merytorycznych Konkursu (ITC Pl. Śl., IOŚ PIB, IEO, DAEiŚ). Lista najlepszych kotłów wyłonionych zgodnie z „Zasadami. Kryteriami wyboru TOPTEN” zostanie opublikowana na stronie Topten. Zostanie także opublikowana lista wszystkich kotłów opalanych paliwami stałymi – węglem i stałymi biopaliwami pochodzenia drzewnego spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 zgłoszonych do Konkursu. Lista tych kotłów, dostępna również pod adresem www.kotlyna5.pl, będzie uzupełniana systematycznie po wpłynięciu dokumentów.

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych paliwami stałymi o mocy do 25 kW przeznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres

Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3
40–009 Katowice,
z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2016.

Informujemy, że przedsiębiorcy zgłaszający do Konkursu TOPTEN 2016 produkty spełniające wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE zostaną także ujęte na liście kotłów spełniających wymogi klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 BEZ DODATKOWYCH OPŁAT, pod warunkiem dostarczenia dokumentacji zgodnej z regulaminem.

Lista TOPTEN w kategorii „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy do 25kW” zawiera następujące podkategorie:

 • kotły zasilane automatycznie stałym paliwem kopalnym, węglem,
 • kotły zasilane ręcznie stałym paliwem kopalnym, węglem,
 • kotły zasilane automatycznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego,
 • kotły zasilane ręcznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego.

Wybór produktów TOPTEN oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sprawność energetyczną oraz emisję substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP).

Wyniki konkursu stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ograniczania niskiej emisji, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej oraz Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Serdecznie zapraszamy producentów do wzięcia udziału w konkursie.

Kontakt

 • Koordynator merytoryczny konkursu: dr inż. Krystyna Kubica
 • Kierownik projektu Topten: mgr Anna Bogusz (tel. 32 203 51 14; 603 554 814; a.bogusz@fewe.pl)
 • Obsługa konkursu, PIE: mgr Karolina Jantczak (tel. 32 253 51 55; topten@pie.pl).

Materiały do pobrania:

WYNIKI

Polecane produkty