VI edycja konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017

Konkurs Topten trwa. To już szósta edycja konkursu dla producentów kotłów pn. „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017”.

UWAGA! Nabór wniosków do VI edycji Konkursu TOPTEN PRZEDŁUŻONY do 15 września 2017 r.

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy). W tej edycji rozszerzyliśmy zakres mocy kotłów grzewczych - z 25 kW do 50kW.

Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Polską Izbę Ekologii (PIE). Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:

 • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ITC P. Śl.),
 • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa (IOŚ PIB),
 • Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa (IEO),
 • oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska (DAEiŚ).

Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów (FEWE i PIE) i współorganizatorów merytorycznych Konkursu (ITC Pl. Śl., IOŚ PIB, IEO, DAEiŚ). W dalszym ciągu skład Komisji Konkursowej wygląda następująco (w kolejności alfabetycznej):

 1. mgr Anna Bogusz, Kierownik projektu TOPTEN, Kierownik projektów w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach,
 2. dr inż. Krystyna Kubica, ekspert PIE ds. ochrony powietrza, koordynator merytoryczny konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe,
 3. mgr inż. Szymon Liszka, Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach,
 4. mgr Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii,
 5. mgr Marek Rembisz, Zastępca Kierownika KOBIZE IOŚ PIB, a jednocześnie Zastępca Dyrektora IOŚ PIB,
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a jednocześnie od września 2016 r. Dziekan WIŚiE Pol. Śl.,
 7. mgr inż. Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie,
 8. mgr inż. Jerzy Żurawski, Prezes Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska we Wrocławiu.

Sekretarzem Komisji będzie pracownik Biura PIE: mgr Karolina Jantczak.

Lista najlepszych kotłów wyłonionych zgodnie z „Zasadami. Kryteriami wyboru TOPTEN” zostanie opublikowana na stronie Topten w zakładce Kotły grzewcze. Zostanie także opublikowana lista wszystkich kotłów opalanych paliwami stałymi – węglem i stałymi biopaliwami pochodzenia drzewnego spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 zgłoszonych do Konkursu. Lista tych kotłów będzie uzupełniana systematycznie po wpłynięciu dokumentów. Lista kotłów 5 klasy dostępna będzie na portalu Topten w zakładce Kotły grzewcze oraz na www.kotlyna5.pl.

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych paliwami stałymi o mocy do 50 kW przeznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres

Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3
40–009 Katowice,
z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2016.

Informujemy, że przedsiębiorcy zgłaszający do Konkursu TOPTEN 2017 produkty spełniające wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE zostaną także ujęte na liście kotłów spełniających wymogi klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 BEZ DODATKOWYCH OPŁAT, pod warunkiem dostarczenia dokumentacji zgodnej z regulaminem.

Lista TOPTEN w kategorii „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy do 50kW” zawiera następujące podkategorie:

 • kotły zasilane automatycznie stałym paliwem kopalnym, węglem,
 • kotły zasilane ręcznie stałym paliwem kopalnym, węglem,
 • kotły zasilane automatycznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego,
 • kotły zasilane ręcznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego.

Wybór produktów TOPTEN oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sprawność energetyczną oraz emisję substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP).

Wyniki konkursu stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ograniczania niskiej emisji, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej oraz Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Serdecznie zapraszamy producentów do wzięcia udziału w konkursie.

Kontakt

 • Koordynator merytoryczny konkursu: dr inż. Krystyna Kubica (k.kubica@pie.pl)
 • Kierownik projektu Topten: mgr Anna Bogusz (tel. 32 203 51 14; 603 554 814; a.bogusz@fewe.pl),
 • Sekretarz Konkursu, PIE: mgr Karolina Jantczak (tel. 32 253 51 55; topten@pie.pl).

Materiały do pobrania

 • Regulamin konkursu (pdf)
 • Zał. I - Karta zgłoszenia kotła zasilanego stałym paliwem kopalnym - konkurs (doc)
 • Zał. II - Karta zgłoszenia kotła zasilanego stałym biopaliwem - konkurs (doc)
 • Zał. III - Oświadczenie zgłaszającego udział w konkursie (doc)
 • Zał. IV - Karta zgłoszenia kotła zasilanego stałym paliwem kopalnym - lista (doc)
 • Zał. V - Karta zgłoszenia kotła zasilanego stałym biopaliwem - lista (doc)
 • Zasady. Kryteria wyboru TOPTEN (pdf)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe (pdf)

WYNIKI

Polecane produkty